Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilön tiedot

Dinssi Oy
Y-tunnus: 3365247-8
Etumetsäntie 10 B, 00620 Helsinki

Kalle-Heikki Koskinen
Puh. 040 834 3616

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterinpitäjä Dinssi Oy käsittelee henkilötietoja noudattaen soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) sekä tietosuojalaki (1050/2018). Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina voivat olla rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet, sopimus, suostumus tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys, esimerkiksi kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja esimerkiksi rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen liike- tai yhteistyötoiminnan yhteydessä.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää tietoja

Rekisteröidystä käsitellään kunkin edellä mainitun käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja, kuten esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, edustettu taho ja rekisteröidyn antamat lisätiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu pääsääntöisesti seuraavista tietolähteistä:

Oikeuksien käyttäminen

Rekisterinpitäjä ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta rekisterinpitäjän toimeksiantajaa, elleivät viranomaiset lainmukaisesti niin edellytä tai pakottava lainsäädäntö niin vaadi. Rekisterinpitäjä voi käyttää palveluidensa tekniseksi toteuttamiseksi luotettavia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos rekisterinpitäjän käyttämä työkalu tai kumppani siirtää henkilötietoja EU-alueen ulkopuolelle, tietojen siirto lainsäädännön edellyttämällä tavalla varmistetaan rekisterinpitäjän ja kumppanin välisellä sopimuksella.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennaltamääritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää tai käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat, tapauskohtaisesti sovellettavat oikeudet:

Oikeuksien käyttäminen

Voit käyttää edellä esiteltyjä rekisteröidyn oikeuksiasi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse. Pyrimme vastaamaan sinulle mahdollisimman nopeasti ja annamme tarvittaessa lisäohjeita tai esitämme lisäkysymyksiä pyyntösi johdosta. Ennen pyynnön toteuttamista meillä on oikeus ja velvollisuus varmentua henkilöllisyydestäsi, minkä vuoksi meidän on kyettävä tunnistamaan sinut riittävällä tavalla.

Jos pyyntösi on ilmeisen perusteeton tai kohtuuton, voimme joko periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyyntösi toteuttamisesta tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

Henkilötietojen käsittely ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei käytä automaattista päätöksentekoa, kuten automaattista profilointia, osana henkilötietojen käsittelytoimintaa.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin ja tietojärjestelmien tietoturva on järjestetty asianmukaisesti erilaisia tekniikoita hyödyntäen. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.